Szukaj na tym blogu

Kiedyś z dawien dawna, kiedy czasy były mroczne, "orzełek" nie miał korony a słońce przesłaniały opary absurdu - z czeluści blachy falistej wyłoniło się kwadratowe mrowisko. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, użytkowych oraz politycznych- jakimś cudem przetrwało. Jego istnienie jest o tyle niezbędne co zadziwiające biorąc pod uwagę stan "zakonserwowania" naszej blaszanej puszki. Kto u nas był-ten wie. Latem panują tu warunki tropikalne, pot leje się strumieniami a różnica temperatur miedzy środkiem a dworem przypomina klimat Sahary. Zimą, zimą jest zimno i sucho z racji na zamontowanie nowego, przenośnego systemu klimatyzacyjnego w formie trzech zaawansowanych technologicznie reaktorów cieplnych marki "SKAN". Aaaale mniejsza o to. Ważne, że mrowisko trwało, trwa i trwac będzie póki trwac będą środowe spotkania w naszym małym oderwanym od świata wycinku rzeczywistości.

Regulamin


Regulamin koła naukowego „Mrowisko”


Regulamin koła naukowego, które przyjmuje nazwę "Mrowisko" i działa na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.


§ 1

Zadaniem Koła Naukowego „Mrowisko” jest:
1. Integrowanie środowiska studenckiego UZ oraz szczególnie uzdolnionej młodzieży.
2. Pomoc artystyczna i praktyczna wybitnie zdolnej młodzieży
3. Organizacja wernisaży prac członków koła naukowego.
4. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami kultury takimi jak BWA celem integracji grupy ze środowiskiem artystycznym.
5. Rozpowszechnianie najnowszej wiedzy z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, performance oraz teatru.
6. Zachęcanie studentów do aktywnego uczestnictwa w organizowanych i prowadzonych przez członków koła naukowego zajęć oraz warsztatów.
7. Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych, realizowanie ciekawych projektów naukowych.
8. Działania na rzecz stałej modernizacji treści i form procesu dydaktycznego.
§ 2

Opiekę nad działalnością sprawuje mgr Jarosław Dulęba.
§ 3

Członkiem koła może zostać każdy student i pracownik naukowy wyrażający chęć współpracy.
§ 4
Koło wobec władz uczelni reprezentuje przewodniczący koła, wybrany przez członków na okres 2 lat.
§ 5

1. Władzami koła są:
a) Walne zebranie członków koła, które jest najwyższą władzą koła i wybiera przewodniczącego zebrania.
b) Zarząd koła.

2. Członkowie koła mogą w głosowaniu tajnym wybrać ze swego grona zastępców
przewodniczącego.
§ 6

Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz stanowią zarząd koła.
§ 7

Kadencja zarządu koła trwa 2 lata.
§ 8

W przypadku ustania członkostwa któregokolwiek członka zarządu koła ogłasza się wybory uzupełniające przeprowadzane na walnym zebraniu członków koła.
§ 9

Koło prowadzi działalność statutową poprzez: opiekę artystyczną nad uzdolnioną młodzieżą oraz studentami, prowadzenie warsztatów artystycznych,  organizację wystaw członków koła oraz uczestników zajęć prowadzonych przez członków koła ,  wykładów, rozwijanie kontaktów z instytucjami kultury, spotkania dotyczące modernizacji treści i form procesu dydaktycznego, promowanie wybitnych studentów poprzez merytoryczną pomoc przy realizacji projektów i prac magisterskich.
§ 10

1. Walne zebranie członków koła może podejmować uchwały. Uchwały podejmowane są przez członków koła zwykłą większością głosów.
2. Uchwała władz koła może być uchylona przez Rektora UZ w przypadku jej niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a także aktami prawnymi UZ.
§ 11

Zarząd Koła przedkłada Rektorowi wniosek o zarejestrowanie Koła.
§ 12

Koło „Mrowisko” nie posiada osobowości prawnej.
§ 13

1. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku :
a) Podjęcia przez uczestników walnego zebrania uchwały o rozwiązaniu.
b) Zaprzestania działalności na okres 6 miesięcy.
2. Jeżeli liczba członków koła zmniejszy się do 3, działalność koła ulega zawieszeniu.
§ 14

Regulamin niniejszy został uchwalony w dniu 10.01.2012.
§ 15

Koło jest zarejestrowane w dniu dokonania wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich, który prowadzi Rektor UZ w Zielonej Górze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz